ايضا در مدح شاه شيخ ابواسحق

اي بر در تو دولت و اقبال پاسبان
وي خاک آستانه تو کعبه امان
هرکس که همچو حلقه برين در ملازمست
او را اسير و حلقه بگوشند انس و جان
وانکس که بر در تو نگردد کليد دار
در تخته بند بسته بود چون کليد دان
خرم دريکه باز شود هر سحرگهي
بر درگه خجسته سلطان کامران
خورشيد ملک سايه يزدان جمال دين
داراي دهر خسرو گيتي جم زمان
شاهي که اطلس تتق زرنگار چرخ
مانند پرده مي نهدش سر بر آستان
بادا هميشه بر در دولت سراي او
تاييد و بخت و دولت و اقبال را قران