در تهنيت مراجعت شيخ ابواسحاق به شيراز

رسيد رايت منصور شاه بنده نواز
به خرمي و سعادت به خطه شيراز
جهانگشاي جوانبخت شيخ ابواسحاق
خدايگان مخالف کش موافق ساز
شمار جوش سپاهش ستاره را مانند
مسير قبه چترش سپهر را دمساز
گشاده دولت او کشوري به يک حرکت
گرفته باز شکوهش جهان به يک پرواز
يقين که صبح ز ايام دولت او را
هنوز صبح سعادت نميکند آغاز؟
کجاست حاسد بدبخت گو ببين و بسوز
کجاست بنده مخلص بگو بيا و بناز
به کامراني چندانش زندگاني باد
که حصر آن نکند کس به عمرهاي دراز