ايضا در مدح شاه شيخ ابواسحاق

بيمن معدلت پادشاه بنده نواز
بهشت روي زمين است خطه شيراز
فلک مهابت خورشيد راي کيوان قدر
ستاره جيش مخالف کش و موافق ساز
جهانگشاي جوانبخت شيخ ابواسحاق
زهي ز جمله شاهان و خسروان ممتاز
مسير تيغ تو با سرعت قضا همراه
صرير کلک تو با حکمت قدر همراز
سماک حکم ترا چاکريست نيزه گذار
شهاب امر ترا بنده ايست تيرانداز
در اين حديقه زنگار نسر طاير چرخ
به بوي ريزه خوان تو ميکند پرواز
فراز تخت چو تو شاه کامکار نديد
سپهر اگرچه بسي گشت در نشيب و فراز
به عهد عدل تو جز ني نميکند ناله
ز دست حادثه جز دف نميکند آواز
خدايگانا از جنس بندگان چو خداي
تو بي نيازي و ما را به حضرت تو نياز
کسي که روي بدين دولت آستان دارد
در سعادت و دولت شود برويش باز
جهان پناها بيچاره را بدين کشور
صداي صيت شما ميکشد ز راه دراز
مرا به حضرت اعلي همين وسيله بسست
که من غريبم و شاه جهان غريب نواز
به صدق ناطقه از جان ودل زند آمين
چو بنده ورد دعاي شما کند آغاز
هميشه تا که نباشد سپهر را آرام
مدام تا که نباشد خداي را انباز
در تو قبله حاجات اهل عالم باد
چنانکه کعبه اسلام قبله گاه نماز