ايضا در مدح همو

تا زمان برقرار خواهد بود
تا زمين پايدار خواهد بود
پادشاه جهان ابواسحاق
در جهان کامکار خواهد بود
سپهت را هميشه نصرت و فتح
بر يمين و يسار خواهد بود
هر اميدي که داري از يزدان
ده صد و صد هزار خواهد بود
هرکجا کارزار خواهي کرد
خصم را کار، زار خواهد بود
کمر بندگيت هر که نبست
بسته روزگار خواهد بود
در همه کار اجتهاد از تو
نصرت از کردگار خواهد بود
در چنين دولت ار بود غماز
نافه هاي تتار خواهد بود
در چنين عهد عدل آشفته
سر زلفين يار خواهد بود
گه گهي ناتواني ار افتد
هم نسيم بهار خواهد بود
اين دليري ز حد گذشت اکنون
به دعا اختصار خواهد بود
ملکت بر فلک دعاگو باد
تا فلک را مدار خواهد بود