شماره ١٠

عادت ما نيست، رنجيدن ز کس
ور بيازارد، نگوييمش به کس
ور برآرد دود از بنياد ما
آه آتش بار نايد ياد ما
ورنه ما شوريدگان در يک سجود
بيخ ظالم را براندازيم، زود
رخصت اريابد ز ما باد سحر
عالمي در دم کند زير و زبر