شماره ٦

اي نسيم صبح، خوشبو مي رسي
از کدامين منزل و کو مي رسي؟
مي فزايد از تو جانها را طرب
تو مگر مي آيي از ملک عرب؟
تازه گرديد از تو جان مبتلا
تو مگر کردي گذر از کربلا؟
مي رسد از تو نويد لاتخف
مي رسي گويا ز درگاه نجف
بارگاه مرقد سلطان دين
حيدر صفدر، اميرالمؤمنين
حوض کوثر، جرعه اي از جام او
عالم و آدم، فداي نام او
يارب اميد بهائي را برآر
تا کند پيش سگانش، جان نثار