شماره ٤

يکدمک با خود آ، ببين چه کسي
از که دوري و با که هم نفسي
جور کم، به ز لطف کم باشد
که نمک بر جراحتم پاشد
جور کم، بوي لطف آيد از او
لطف کم، محض جور زايد از او
لطف دلدار اينقدر بايد
که رقيبي از او به رشک آيد