گفتار (١٠٣)

قحبه پير از نابکاري چه کند که توبه نکند، و شحنه معزول از مردم آزاري
جوان گوشه نشين شيرمرد راه خداست
که پير خود نتواند ز گوشه اي برخاست
جوان سخت ميبايد که از شهوت بپرهيزد
که پير سست رغبت را خود آلت برنميخيزد