گفتار (١٠٢)

همه کس را دندان بترشي کند شود مگر قاضيان را که بشيريني
قاضي چو بر شوت بخورد پنج خيار
ثابت کند از بهر توده خربزه زار