گفتار (١٠١)

شاه از بهر دفع ستمکارانست، و شحنه براي خونخواران، و قاضي مصلحت جوي طراران. هرگز دو خصم بحق راضي، پيش قاضي نروند
چو حق معاينه داني که ميببايد داد
بلطف به که بجنگ آوري و دلتنگي
خراج اگر نگزارد کسي بطيبت نفس
بقهر ازو بستانند و مزد سرهنگي