گفتار (٩٩)

بزرگيرا پرسيدند که با چندين فضيلت که دست راست راست خاتم در انگشت چپ چرا ميکنند؟ گفت: نداني که اهل فضيلت هميشه محروم باشند
آنکه حظ آفريد و روزي سخت
يا فضيلت همي دهد يا بخت