گفتار (٩٨)

اول کسي که علم بر جامه کرد و انگشتري در دست جمشيد بود. گفتندش چرا همه زينت بچپ دادي و فضيلت راست راست. گفت: راست را زينت راستي تمامست
فريدون گفت نقاشان چين را
که پيرامون خرگاهش بدوزند
بدان را نيک دار اي مرد هشيار
که نيکان خود بزرگ و نيکروزند