گفتار (٩٧)

درويشي به مناجات در مي گفت: يارب بر بدان رحمت کن که بر نيکان خود رحمت کرده اي که مرايشانرا نيک آفريده اي