گفتار (٩٦)

عاقل چو خلاف در ميان آمد بجهد، و چون صلح بيند لنگر بنهد، که آنجا سلامت بر کرانست و اينجا حلاوت در ميان مقامر را سه شش ميبايد وليکن سه يک ميايد هزار باره چراگاه خوشتر از ميدان
وليکن اسب ندارد بدست خويش عنان