گفتار (٩٥)

هر که بر زيردستان نبخشايد به جور زبردستان گرفتار آيد
نه هر بازو که در وي قوتي هست
بمردي عاجزان را بشکند دست
ضعيفان را مکن بر دل گزندي
که در ماني به جور زورمندي