گفتار (٩٣)

حق جل و علا مي بيند و ميپوشد و همسايه نمي بيند و مي خروشد
نعوذ بالله، اگر خلق غيب دان بودي
کسي بحال خود از دست کس نياسودي