گفتار (٩٢)

زمين را از آسمان نثارست و آسمانرا از زمين غبار. کل اناء يترشح بمافيه
گرت خوي من آمد ناسزاوار
تو خوي نيک خويش از دست مگذار