گفتار (٩١)

گداي نيک انجام به از پادشاه بدفرجام
غمي کز پيش شادماني بري
به از شاديي کز پسش غم خوري