گفتار (٨٩)

نيک بختان به حکايت و امثال پيشينيان پند گيرند، از آن پيش که پسينيان بواقعه ايشان مثل زنند و دزدان دست کوته نکنند تا دستشان کوته نکنند
نرود مرغ سوي دانه فراز
چون دگر مرغ بيند اندر بند
پند گير از مصائب دگران
تا نگيرند ديگران بتو پند