گفتار (٨٧)

اگر تيغ قهر برکشد، نبي و ولي سر درکشد. وگر غمزه لطف بجنباند بدان را بنيکان در رساند
گر به محشر خطاب قهر کند
انبيا را چه جاي معذرتست
پرده از روي لطف گو بردار
کاشقيا را اميد مغفرتست