گفتار (٨٥)

در انجيل آمده است که اي فرزند آدم اگر توانگري دهمت مشتغل شوي بمال از من، و اگر درويش کنمت، تنگدل نشيني. پس حلاوت ذکر من کجا دريابي و بعبادت من کي شتابي؟
گه اندر نعمتي مغرور و غافل
گه اندر تنگدستي خسته و ريش
چون در سرا و ضرا حالت اينست
ندانم کي بحق پردازي از خويش