گفتار (٨٢)

دروغ گفتن به ضربت لازم ماند که اگر نيز جراحت درست شود نشان بماند. چون برادران يوسف عليه السلام که بدروغي موسوم شدند، نيز بر راست گفتن ايشان اعتماد نماند
قال بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جميل
يکي را که عادت بود راستي
خطائي رود در گذراند ازو
وگر نامور شد بقول دروغ
دگر راست باور ندارند ازو