گفتار (٨١)

ريشي درون جامه داشتم و شيخ رحمة الله عليه هر روز بپرسيدي که چونست و نپرسيدي کجاست. دانستم که از آن احتراز مي کند که ذکر همه عضوي روا نباشد.
و خردمندان گفته اند: هر که سخن نسنجد از جوابش برنجد
تا نيک نداني که سخن عين صوابست
بايد که بگفتن دهن از هم نگشائي
گر راست سخن گوئي و در بند بماني
به زانکه دروغت، دهد از بند رهائي