گفتار (٨٠)

هر که در پيش سخن ديگران افتد تا مايه فضلش بدانند پايه جهلش بشناسند
ندهد مرد هوشمند جواب
مگر آنگه کزو سؤال کنند
گرچه بر حق بود مزاج سخن
حمل دعويش بر محال کنند