گفتار (٧٩)

حلم شتر چنانکه معلومست، اگر طفلي مهارش گيرد و صد فرسنگ برد، گردن از متابعتش نپيچد. اما اگر دره هولناک پيش آيد که موجب هلاک باشد و طفل آنجا بناداني خواهد رفتن زمام از کفش درگسلاند و بيش مطاوعت نکند، که هنگام درشتي ملاطفت مذمومست. و گويند دشمن به ملاطفت دوست نگردد بلکه طمع زيادت کند
کسي که لطف کند با تو، خاک پايش باش
وگر ستيزه کند در دو چشمش آکن خاک
سخن بلطف و کرم با درشتخوي مگوي
که زنگ خورده نگردد بنرم سوهان پاک