گفتار (٧٨)

هر که با بدان نشيند اگر نيز طبيعت ايشان درو اثر نکند، بطريقت ايشان متهم گردد و اگر بخراباتي رود بنماز کردن، منسوب شود بخمر خوردن
رقم بر خود بناداني کشيدي
که نادانرا به صحبت برگزيدي
طلب کردم ز دانايان يکي پند
مرا گفتند: با نادان مپيوند
که گر داناي دهري خر بباشي
وگر ناداني ابله تر بباشي