گفتار (٧٧)

يکي از لوازم صحبت آنست که خانه بپردازي يا با خانه خداي درسازي
حکايت بر مزاج مستمع گوي
اگر خواهي که دارد با تو ميلي
هر آن عاقل که با مجنون نشيند
نبايد کردنش جز ذکر ليلي