گفتار (٧٤)

خلعت سلطان اگر چه عزيزست جامه خلقان خود بعزت تر، و خوان بزرگان اگر چه لذيذست خرده انبان خود بلذت تر
سر که از دست رنج خويش و تره
بهتر از نان دهخدا و بره