گفتار (٧٠)

عامي متعبد پياده رفته است و عالم متهاون سوار خفته. عاصي که دست بردارد به از عابد که در سر دارد
سرهنگ لطيف خوي دلدار
بهتر ز فقيه مردم آزار