گفتار (٦٩)

مراد از نزول قرآن تحصيل سيرت خوبست نه ترتيل سورت مکتوب