گفتار (٦٨)

تلميذ بي ارادت عاشق بي زرست، و رونده بي معرفت مرغ بي پر و عالم بي عمل درخت بي بر، و زاهد بي علم خانه بي در