گفتار (٦٦)

توانگر فاسق کلوخ زراندودست و درويش صالح شاهد خاک آلود. اين دلق موسي است مرفع و آن ريش فرعون مرصع
شدت نيکان روي در فرج دارد و دولت بدان سر در نشيب
هرکرا جاه و دولتست و بدان
خاطر خسته در نخواهد يافت
خبرش ده که هيچ دولت و جاه
بسراي دگر نخواهد يافت