گفتار (٦٥)

صياد بي روزي در دجله ماهي نگيرد و ماهي بي اجل در خشک نميرد
مسکين حريص در همه عالم همي رود
او در قفاي رزق و اجل در قفاي او