گفتار (٦٤)

به نانهاده دست نرسد و نهاده هر کجا که هست برسد
شنيده اي که سکندر برفت تا ظلمات
بچند محنت و خورد آنکه خورد آب حيات