گفتار (٦٣)

اي طالب روزي بنشين که بخوري و اي مطلوب اجل مرو که جان نبري
جهد رزق ار کني وگر نکني
برساند خداي عزوجل
ور روي در دهان شير و پلنگ
نخوردندت مگر بروز اجل