گفتار (٥٩)

هر که در زندگي نانش نخورند چون بميرد نامش نبرند