گفتار (٥٨)

شيطان با مخلصان برنمي آيد و سلطان با مفلسان
وامش مده آنکه بي نمازست
گرچه دهنش ز فاقه بازست
کو فرض خدا نمي گذارد
از قرض تو نيز غم ندارد