گفتار (٥٦)

معصيت از هر که صادر شود ناپسنديده است و از علما ناخوب تر که علم سلاح شيطانست و خداوند سلاح جنگ را چون به اسيري برند شرمساري بيش برد
عام نادان پريشان روزگار
به ز دانشمند ناپرهيزگار
کان به نابينائي از راه اوفتاد
وين دو چشمش بود و در چاه اوفتاد