گفتار (٥٥)

عالم را نشايد که سفاهت از عامي به حلم درگذراند که هر دو طرف را زيان دارد. هيبت اين کم شود و جهل آن مستحکم
چو با سفله گوئي بلطف و خوشي
فزون گرددش کبر و گردنکشي