گفتار (٥٤)

اندک اندک خيلي شود و قطره قطره سيلي گردد. يعني آنان که دست قوت ندارند سنگ خرده نگه ميدارند تا بوقت فرصت دمار از دماغ ظالم برآرند
و قطر علي قطر اذا تفقت نهر
و نهر الي نهر اذا اجتعمت بحر
اندک اندک بهم شود بسيار
دانه دانه است غله در انبار