گفتار (٥٣)

راي بي قوت مکر و فسون است و قوت بي راي جهل و جنون
تميز بايد و تدبير و عقل وانگه ملک. که ملک و دولت نادان سلاح جنگ خداست
جوانمردي که بخورد و بدهد به از عابدي روزه دارد و بنهد
هر که ترک شهوات از بهر قبول خلق داده است از شهوتي حلال در شهوتي حرام افتاده است
عابد که نه از بهر خدا گوشه نشيند
بيچاره در آئينه تاريک چه بيند؟