گفتار (٥٢)

عقل در دست نفس چنان گرفتارست که مرد عاجز در دست زن گربز
در خرمي بر سرائي ببند
که بانگ زن از وي برآيد بلند