گفتار (٥١)

دوستي را که به عمري فرا چنگ آرند نشايد که بيکدم بيازارند
سنگي به چند سال شود لعل پاره اي
زنهار تا بيک نفسش نشکني بسنگ