گفتار (٤٩)

جوهر اگر در خلاب افتد همان نفيس است و غبار اگر بفلک رسد همان خسيس.