گفتار (٤٥)

هرکرا دشمن پيشست اگر نکشد دشمن خويشست
سنگ در دست و مار، سر بر سنگ
خيره رائي بود قياس و درنگ