گفتار (٤٤)

مشورت با زنان تباهست و سخاوت با مفسدان گناه
ترحم بر پلنگ تيز دندان
ستمگاري بود بر گوسفندان