گفتار (٤٣)

اگر جور شکم نيستي هيچ مرغ در دام صياد نيوفتادي، بلکه صياد خود دام ننهادي. حکيمان دير دير خورند و عابدان نيم سير، و زاهدان سد رمق، و جوانان تا طبق برگيرند و پيران تا عرق بکنند. اما قلندران چندانکه در معده جاي نفس نماند و بر سفره روزي کس
اسير بند شکم را دو شب نگيرد خواب
شبي ز معده سنگي، شبي ز دل تنگي