گفتار (٤٢)

هر که نصيحت نشنود سر ملامت شنيدن دارد
چون نيايد نصيحتت در گوش
اگرت سرزنش کنم خاموش
بي هنران هنرمند را نتوانند ديدن، همچنانکه سگان بازاري سگ صيد را مشغله برآرند و پيش آمدن نيارند. يعني سفله چون به هنر با کسي برنيايد به خبثش در پوستين افتد
کند هرآينه غيبت حسود کوته دست
که در مقابله گنگش بود زبان مقال