گفتار (٤١)

ضعيفي که با قوي دلاوري کند يار دشمنست در هلاک خويش
سايه پرورده را چه طاقت آن
که رود با مبارزان بقتال
سست بازو، بجهل مي فکند
پنجه با مرد آهنين چنگال