گفتار (٤٠)

پنجه با شير و مشت با شمشير زدن کار خردمندان نيست
جنگ و زورآوري مکن با مست
پيش سرپنجه، در بغل نه دست